Terms & Conditions - Think Pink on the Move - booking

Terms & Conditions

INTO-Tickets.be 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door zich in te schrijven, verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld via het voorziene online betalingssysteem. De deelnemer erkent dat INTO Sport Events, als handelsagent, optreedt in naam en voor rekening van de organisator en in die hoedanigheid het inschrijvingsgeld ontvangt. Elke betaling van het inschrijvingsgeld, via het voorziene online betalingssysteem, gebeurt aan de organisator en brengt een rechtstreekse overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en de organisator. INTO Sport Events is geen partij bij deze overeenkomst tussen de deelnemer en de organisator.

 

De deelnemer verklaart hierbij min 18 jaar te zijn op moment van inschrijving of hij/zij heeft de toestemming van zijn wettelijke voogd om zich in te schrijven voor deze sportactiviteit.

Deelnemen vereist een goede gezondheid en conditie. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.

Bij inschrijving verklaart de deelnemer deel te nemen op eigen risico. De deelnemer is vrij om een extra ongevallenverzekering af te sluiten.

De organisator heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement. De deelnemer verklaart de geldende maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en aan de geldende veiligheidsregels, strikt te zullen opvolgen.

De deelnemer heeft respect voor het milieu en volgt de regels van de wegcode.

De deelnemer wordt aanbevolen om niet aan het evenement deel te nemen ingeval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, verkoudheid of ongewone vermoeidheid.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.


Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan (overmacht), kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

De verstrekte persoonsgegevens van iedere deelnemer worden door de organisatie opgenomen in een bestand. De deelnemers verleent toestemming aan de organisatie tot gebruik van deze persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

INTO Sport Events en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname aan het evenement alsook voor marketing en communicatiedoeleinden.  De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.Tijdens het evenement worden er door (pers)fotografen beelden gemaakt. Deze worden gebruikt op de website en social media. Door deel te nemen geef je jouw toestemming om deze beelden te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

 

Voor bijkomende vragen hieromtrent is INTO Sport Events te bereiken via info@into.sport